اداره پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی ایران- شرح وظایف
شرح وظایف اداره پدافند غیر عامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/1 | 
 • شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات و تهیه نقشه آن در مناطق تحت پوشش دانشگاه و تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوط و برنامه ریزی جهت تمرین آن ها با مشارکت همه کارگروه ها
 • اقدام در خصوص تشکیل منظم جلسات کمیته هر سه ماه و در صورت نیاز تشکیل جلسات اضطراری در مواقع لزوم و ارسال مصوبات و صورتجلسات به ستاد پدافند وزارتخانه
 • سطح بندی بیمارستان های تحت پوشش و تعیین بیمارستان های ریفرال از نظر حوادثCBRNE
 • اقدام در خصوص فعالیت های صورت گرفته توسط کارگروه ها و اعضای کمیته به رئیس کمیته
 • برنامه ریزی جهت اجرای برنامه عملیات ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و تهیه گزارش
 • تشکیل و مدیریت تیم های درمانی پاسخ سریع به انواع حوادث و تهدیدات
 • مدیریت بیمارستان های سیار با هماهنگی با واحد درمان، بهداشت، پشتیبانی و اورژانس
 • نظارت بر اقدامات پدافند غیر عامل در دانشگاه و جمع آوری گزارش و ارائه آن به کمیته و ستاد با تایید رئیس کمیته
 • اقدام در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی، همایش ها، سمینارها با صلاحدید و تایید ستاد پدافند وزارتخانه و ریاست کمیته
 • تهیه گزارش از حوادث و درس آموخته ها و ارسال به ستاد پدافند غیر عامل وزارتخانه
 • نظارت بر عملکرد کارشناسان پدافند غیر عامل دانشگاه
 • شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای دانشگاه و حوزه تحت پوشش و ارسال گزارش آن به ستاد جهت تبدیل شدن به محور ملی و منطقه ای در ظرفیت مورد نظر و برنامه ریزی جهت تقویت ساختار دانشگاه در زمینه مورد نظر
 • شناسایی ظرفیت ها در فضای مجازی و تبادل اطلاعات و درج اخبار و اقدامات صورت گرفته در خصوص پدافند غیر عامل در فضای مجازی
 • انجام سایر ماموریت های محوله از سوی ریاست دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه اداره پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=490.48651.115295.fa
برگشت به اصل مطلب